Съдържание на Устава на Българската православна църква - Българска патриаршия

УС­ТАВ НА БЪЛ­ГАР­С­КА­ТА ПРА­ВОС­ЛАВ­НАЦЪР­К­ВА –

БЪЛ­ГАР­С­КА ПАТ­РИ­АР­ШИЯ


При­ет от VI Цър­ков­но-на­ро­ден съ­бор на 11 де­кем­в­ри 2008 г.,
в Рил­с­ка­та све­та оби­тел, пуб­ли­ку­ван в „Цър­ко­вен вес­т­ник”,
Из­вън­ре­ден брой,  09.01.2009 г.

Съдържание

ЧАСТ ПЪРВА УСТРОЙСТВО
Глава първа ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава втора ЦЪРКОВЕН СЪБОР
Раздел І ЦЪРКОВЕН СЪБОР
Раздел ІІ ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЪРКОВНИЯ СЪБОР
Раздел ІІІ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАСЕДАНИЯ НА ЦЪРКОВНИЯ СЪБОР
Глава трета АРХИЕРЕЙСКИ СЪБОР
Глава четвърта БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХ
Раздел І БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХ
Раздел ІІ ИЗБОР НА БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХ
Раздел ІІІ ПРАВОМОЩИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ
Глава пета СВЕТИ СИНОД
Раздел І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел ІІ ПРАВОМОЩИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД В ПЪЛЕН СЪСТАВ
Раздел ІІІ ПРАВОМОЩИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД В НАМАЛЕН СЪСТАВ
Раздел ІV ЗАСЕДАНИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД
Раздел V АДМИНИСТРАЦИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД
Глава шеста ВЪРХОВЕН ЦЪРКОВЕН СЪВЕТ
Раздел І ВЪРХОВЕН ЦЪРКОВЕН СЪВЕТ
Раздел ІІ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАСЕДАНИЯ НА  ВЪРХОВНИЯ ЦЪРКОВЕН СЪВЕТ
Глава седма ЕПАРХИЙСКИ МИТРОПОЛИТ
Раздел І ЕПАРХИЙСКИ МИТРОПОЛИТ
Раздел ІІ ИЗБИРАНЕ НА ЕПАРХИЙСКИ МИТРОПОЛИТ
Раздел ІІІ ПРАВОМОЩИЯ НА ЕПАРХИЙСКИЯ МИТРОПОЛИТ
Раздел ІV АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИТРОПОЛИЯТА
Глава осма ЕПАРХИЙСКИ ИЗБИРАТЕЛИ
Глава девета ЕПАРХИЙСКИ СЪВЕТ
Раздел І ЕПАРХИЙСКИ СЪВЕТ
Раздел ІІ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАСЕДАНИЯ НА ЕПАРХИЙСКИЯ СЪВЕТ
Глава десета АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИЦИ
Глава единадесета ЕНОРИИ  И  СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ
Раздел І ЕНОРИИ  И  СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ
Раздел ІІ ПРАВОМОЩИЯ НА СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ
Глава дванадесета ЦЪРКВА И ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО
Раздел І ЦЪРКВА И ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО
Раздел ІІ ПРАВОМОЩИЯ НА ЦЪРКОВНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА
Глава тринадесета МАНАСТИРИ
Раздел І МАНАСТИРИ И МОНАСИ/МОНАХИНИ
Раздел ІІ ПРАВОМОЩИЯ НА МАНАСТИРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ –
МАНАСТИРСКИ СЪБОР И ИГУМЕН
ЧАСТ ВТОРА ЦЪРКОВЕН СЪД
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І УСТРОЙСТВО
Раздел ІІ ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ
Глава втора ЦЪРКОВНО-СЪДЕБНИ ДЕЛА
Раздел І ЦЪРКОВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
А. Църковни провинения
Б. Църковни наказания
В. Особени правила:
Раздел ІІ ЦЪРКОВНО-ИМУЩЕСТВЕНИ СПОРОВЕ
Раздел ІІІ ЦЪРКОВНО-АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА
ЧАСТ ТРЕТА ПООЩРЕНИЯ, ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Глава първа ПООЩРЕНИЯ
Глава втора ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
Раздел І ОБЩА РАЗПОРЕДБА
Раздел ІІ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОСТЪПКИ
Раздел ІІІ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ
Раздел ІV ПРАВИЛА ЗА НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ
Глава трета ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА –  БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЧАСТ ПЕТА ИЗДРЪЖКА НА ЦЪРКВАТА
Глава първа ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
Раздел І ПРИХОДИ
Раздел ІІ РАЗХОДИ
Глава втора БЮДЖЕТ, КОНТРОЛ И ОТЧЕТ
Раздел І БЮДЖЕТ
Раздел ІІ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ
НА БЮДЖЕТА
Раздел ІІІ КОНТРОЛ И ОТЧЕТИ
Глава трета ЕДИНЕН СИНОДАЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ,
СОБСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ, МИТРОПОЛИИТЕ, ЦЪРКВИТЕ И МАНАСТИРИТЕ
Глава шеста ЗНАМЕ И ПЕЧАТИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |