КРАТКИ УПЪТВАНИЯ ЗА ВОДЕНЕТО НА ЦЪРКОВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕД ЦЪРКОВНИТЕ СЪДИЛИЩА

Приети на Заседание на Св. Синод от 12.04.2011 г., прот. № 13 - пълен състав

I. С Ъ Д


Конструира се съдът с председател, членове и секретар и заема съответните места в съдебната зала. Делата се намират при председателя, който докладва делата по реда си.


II. ПРОЦЕДУРА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА.


Председателят обявява членове на съда и кое дело подлежи на разглеждане. Съобщава на съда, че делото е редовно т.е. че призовките са връчени и ако има някакво предварително искане от подсъдимия се преценява от съда да се има или не предвид.

Секретарят отбелязва всички констатации по делото, за да ги впише впоследствие в протокола.

Председателят поканва да влезе подсъдимия чрез поставено лице, прочита му се обвинителния протоколи се запитва получил ли го е. След което съдът се съвещава и приема или не искането на подсъдимия.

Председателят съобщава решението на съда на лицето.

Секретарят записва мотивите за отказа или приемането на искането и го вписва в протокола.

Председателят снема самоличността на подсъдимия - години, семейно положение, служба, съден или не и пр. След приключване на четенето на обвинението отново се запитва обвиняемия има ли да каже нещо по така изнесеното в протокола.

Секретарят записва това, което ще каже обвиняемия.

Председателят - ако има свидетели поканват се да се явят в заседателната зала, за да бъдат подведени под клетва и снета самоличността им.; ако свидетелите са повече в залата остава само един, другите излизат и се започва разпита на лицето, освен ако съдът не разпореди друго.

Секретарят записва данните по самоличността и показанията на свидетелите по отделно за всеки.

Председателят след разпитването на първия свидетел винаги дава думата на подсъдимия за въпроси към свидетеля, както и на членовете на съда за въпроси по показанията. Извиква се втория свидетел, като разпитвания остава на разположение извън залата, освен ако съдът не разпореди друго; процедурата по разпита продължава до като бъде разпитан и последния.

В залата остава само подсъдимият, на когото отново се дава думата за пояснение по изнесеното обвинение от страна на съда. Това е последната дума на обвиняемия. Изслушва се добре без прекъсване и пр.; той има право да говори колкото желае, освен ако се държи непочтително.

Секретарят записва точно всичко, каквото каже обвиняемия, като впоследствие съставя протокола.

Председателят запитва подсъдимия когато завърши изложението си, дали има още нещо да каже т.е. най-главното - признава ли се за виновен или не и какво е неговото желание да бъде оправдан или осъден, но снизходително. След тия въпроси и отговори, поканва се подсъдимия да излезе и съда започва да се съвещава, за да произнесе присъдата.
Първо се поканва най-младшия да каже каква присъда смята той трябва да се даде на подсъдимия при така изнесените данни по делото, следват останалите членове по старшинство и най-после идва мнението на председателя.

При равногласие - гласа на Председателя надделява, когато съдът е разделен в решението си.
След като съда вземе решението си, поканва подсъдимия в залата и със ставане на крака от всички, му се прочита присъдата така:


СЪДЪТ СЪБРАН НА ДНЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ,КАТО ИЗСЛУША ВАС ПОДСЪДИМИЯ ПОКАЗАНИЯТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ, ПИСМЕНИТЕ ДАННИ ПО ДЕЛОТО И КАТО ВЗЕ ПОД ВНИМАНИЕ ПОВЕЛЕНИЯТА НА УСТАВА НА ЦЪРКВАТА ЗА ДОКАЗАНИ ОБВИНЕНИЯ /ИЗБРОЯВАТ СЕ/ РЕШИ ДА ВИ
НАЛОЖИ СЪГЛАСНО чл....., т.....  ОТ УСТАВА НА БПЦ -БП
НАКАЗАНИЕ
което секретарязаписва точно.

Председателят отправя към осъдения или оправдания въпрос -доволни ли сте от присъдата или не. Ако подсъдимият каже, че е доволен, присъдата влиза веднага в сила, което секретаря записва. Ако каже, че не е доволен, съобщава му се, че в 14 дневен срок, след като получи препис от решението на съда има право да го обжалва пред по- върховната инстанция.

Секретарят в едноседмичен срок изготвя протокола с данните за самоличността на подсъдимия, свидетелите и показанията дадени в съда от същите. Въз основа на тия данни в същия срок изготвя решението на съда, което в съкратена форма-резолюция или пък изцяло се връчва срещу подпис, с право да даде писмени възражения - обжалване на присъдата в срок от 14 дни. Ако такива постъпят от осъдения те се прикрепят към делото и се изпращат по нататък за разглеждане от по- висшата инстанция.

Възражението трябва да бъде дадено в срок и да бъде писано на официален език и да е само в духа на обвинението. В противен случай възражението може да се отхвърли.


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |